KRÍŽOVÁ CESTA


KRÍŽOVÁ CESTA MALÝCH DUŠÍ
Zostavil: Janko Havlík


Prípravná modlitba

Drahý Ježiš, ty si povedal: "Nechajte maličkých ku mne prísť ..."
Dovoľ, aby som Ťa s ponížením, láskyplným a kajúcim srdcom jedného z týchto Tvojich miláčikov doprevádzala spolu s Tvojou sv. Matkou na Tvojej bolestnej krížovej ceste a povedala Ti tak veľký akt lásky na zadosťučinenie za svoje hriechy tých, ktorí Ti za svoje hriechy zadosťučinenie nedávajú.

Ježiš, Mária, milujem vás, zachráňte duše!  


Prvé zastavenie

Pán Ježiš je na smrť odsúdený.

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Tebe.
Lebo si sv. krížom svojím svet vykúpil.

ROZJÍMAJ: Nevinný Boh lásky stojí pred Pilátom. Pilát si umýva ruky, aby nemal nič s odsúdeným Kristom. Dieťatko - malá duša - pridŕža s radosťou misku, znak nevinnosti, aby dokázalo Ježišovu nevinnosť, a tak svoju lásku k Nemu.

Patrím i ja medzi malé duše, ktoré takouto detinskou láskou lnú k Ježišovi? Snažil som sa dodnes preukazovať, že som verné dieťa nevinného Ježiša?

Najnevinnejší Ježiš, uč ma kráčať cestou nevinnosti.

Otčenáš ... Zdravas... Sláva Otcu...
Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami!
Aj nad dušami v očistci.

Druhé zastavenie

Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia.

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Tebe.
Lebo si sv. krížom svojím svet vykúpil.

ROZJÍMAJ: Svet s hriešnou radosťou kladie kríž na veľkodušného a poslušného Ježiša, ktorý s najväčšou túžbou, aby svet vykúpil, prijíma kríž na svoje plecia.

Ty, malá duša, sa bojíš svojho každodenného kríža! Pýtaš sa, prečo ho máš niesť, kto ti ho zapríčinil. Prečo sa nepozeráš na svojho, za kríž nadšeného poslušného Ježiša?


Najposlušnejší Ježiš, uč ma kráčať cestou poslušnosti.

Otčenáš ... Zdravas... Sláva Otcu...
Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami!
Aj nad dušami v očistci.


Tretie zastavenie

Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom. 

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Tebe.
Lebo si sv. krížom svojím svet vykúpil.

ROZJÍMAJ: Unavený Ježiš klesá pod krížom, ale túži poslušne plniť vôľu Otca nebeského. Preto objímajúc kríž vstáva a odovzdane do vôle otca ide ďalej. 

Prečo, ty malá duša nedôveruješ, keď ti sily ochabujú? Prečo sa neodovzdáš do vôle Otca! Neboj sa toho, keď klesneš pod krížom! Vstaň, objím ho ako Ježiš a nes ho odovzdane ďalej.

Ježiš, príklad čnosti, uč ma kráčať cestou odovzdanosti.
Otčenáš ... Zdravas... Sláva Otcu...
Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami!
Aj nad dušami v očistci.

Štvrté zastavenie

Pánu Ježiš stretá sa so svojou matkou.

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Tebe.
Lebo si sv. krížom svojím svet vykúpil.

ROZJÍMAJ: Matka Božia, pri stretnutí sa so svojím Božským Synom, cíti v duši veľkú bolesť nad tým, že hriešny svet uvalil toľkú ťarchu na Ježiša. Syn jej však pohľadom hovorí, že plní vôľu otcovu. 

Malá duša, ty prosíš bolestnú Matičku, aby ti uľahčila tvoj kríž? Prečo nehovoríš, ako Tvoj Ježiš v oddanosti do vôle Otcovej: Staň sa vôľa Tvoja! 

Bolestná Matka Božia, uč ma kráčať cestou lásky. 
Otčenáš ... Zdravas... Sláva Otcu...
Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami!
Aj nad dušami v očistci.


Piate zastavenie

Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi  kríž niesť. 

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Tebe.
Lebo si sv. krížom svojím svet vykúpil.

ROZJÍMAJ: Ježiš nič nehovorí, trpezlivo nesie bremeno kríža. Úľavu si nežiada, ale hriešny svet vidí a obáva sa, že Ježiš zomrie na ceste, pretože mu posiela Šimona Cyrenejského.

Malá duša, keď sa pozeráš na trpezlivého Ježiša, či nezatúžiš nasledovať ho v trpezlivom nesení svojho kríža? Pozri s akou láskou Ježiš prijíma tvoju ochotu.

Najtrpezlivejší Ježiš, uč ma kráčať cestou trpezlivosti.
Otčenáš ... Zdravas... Sláva Otcu...
Ukrižovaný Ježiš, zmiluj  sa nad nami!
Aj nad dušami v očistci.

Šieste zastavenie

Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Tebe.
Lebo si sv. krížom svojím svet vykúpil.
ROZJÍMAJ: Na tvári Pána Ježiša vidieť všetku bolesť a únavu. Veronika to precíti a podáva mu ručník, aby si zotrel krvavý pot. 

Malá duša, pozri na trpiaceho Ježiša a Veroniku. Veronika sa nebojí uponíženia a preukáže Ježišovi ochotne službu lásky. Ty však natoľko miluj a uponižuj sa, že nebudeš dbať na únavu, ale budeš konať s najväćšou láskou všetky ponížené práce až do potu krvi, aby si sa podobala ježšovi, ktorý mal pre nás tvár zaliatu krvou.

Najponíženejší Ježiš, uč ma kráčať cestou poníženosti.  

Otčenáš ... Zdravas... Sláva Otcu...
Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami!
Aj nad dušami v očistci.


Siedme zastavenie

Pán Ježiš  druhý raz padá pod krížom

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Tebe.
Lebo si sv. krížom svojím svet vykúpil.
ROZJÍMAJ: Celý  výzor Ježišovej tváre svedčí o Jeho božskej umŕtvenosti.

Malá duša, chápeš už cenu Ježišovho utrpenia? Každým dobrým skutkom môžeš odstrániť jeden kameň z krížovej cesty, po ktorej kráča smrteľne bledý Ježiš.

Umŕtvený Ježiš, uč ma kráčať cestou sebazaprenia. 

Otčenáš ... Zdravas... Sláva Otcu...
Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami!
Aj nad dušami v očistci.

Ôsme zastavenie

Pán Ježiš napomína plačúce ženy

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Tebe.
Lebo si sv. krížom svojím svet vykúpil.
ROZJÍMAJ: Ježiš napomína plačúce ženy, aby neplakali nad jeho utrpením. ale nad svojimi hriechmi, ktorými mu utrpenie zapríčinili. Jeho obetou žiariaca tvár im na ich súcitnú bolesť odpovedá, že dokončí radostne obetu za ich duše. Plačúce ženy nechápu Ježišovu obetu. 

A čo ty, malá duša? Pochop, podaj mu svoj život ako obetu na paténe lásky. na tvojej tvári namiesto smútku nech žiari radosť z obety. 

Ježiš, obeta za moje hriechy, uč ma kráčať cestou obetí.

Otčenáš ... Zdravas... Sláva Otcu...
Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami!
Aj nad dušami v očistci.


Deviate zastavenie

Pán Ježiš tretí raz padá pod krížom

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Tebe.
Lebo si sv. krížom svojím svet vykúpil.
ROZJÍMAJ: Ježiš je preplnený horlivosťou za spasenie všetkých duší. Chce dokončiť obetu, ale jeho síl mu ubúda, klesá pod krížom tretí krát. 

Malá duša, podobá sa tvoja obeta aspoň čiastočne Ježišovej? Pochopila si ju natoľko, že pomáhaš Ježišovi neisť ťarchu kríža?

Celkom vysilený Ježiš, uč ma kráčať cestou veľkodušnosti.

Otčenáš ... Zdravas... Sláva Otcu...
Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami!
Aj nad dušami v očistci.

Desiate zastavenie

Pánu  Ježišovi zvliekajú šaty

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Tebe.
Lebo si sv. krížom svojím svet vykúpil.
ROZJÍMAJ: Koľkú hrdinskosť prejavuje Ježiš po bolestnej krížovej ceste, pri zvliekaní rúcha! Jeho duša je až na smrť zronená, že hriešnemu svetu nestačili  jeho muky na krížovej ceste a žiada od Ježiša ešte obetu za tých, ktorí sú ponorení do hriechov nečistoty.

Malá duša, čím si preplnená pri pohľade na takto potupeného najčistejšieho Ježiša? Porovnaj Ježiša, seba a hriešny svet.

Najčistejší Ježiš, uč ma kráčať cestou sv. čistoty.

Otčenáš ... Zdravas... Sláva Otcu...
Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami!
Aj nad dušami v očistci.


Jedenáste zastavenie

Pán Ježiša na kríž pribíjajú

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Tebe.
Lebo si sv. krížom svojím svet vykúpil.
ROZJÍMAJ: Ježiš je poslušný až k smrti na kríži. Leží v ukrutných bolestiach a predsa s úsmevom sa pozerá na nebeského Otca a sľubuje mu radostne dokončiť obetu na záchranu duší.

Malá duša, chápeš veľkosť hriechov, ktoré pribili Ježiša na kríž? Ak nie, viď apochop ich ošklivú tvár. Svojou obetou môžeš zachycovať údery, ktoré dopadajú na Ježiša.

Ježiš, horliteľ za spasenie duší, uč ma kráčať cestou horlovosti.

Otčenáš ... Zdravas... Sláva Otcu...
Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami!
Aj nad dušami v očistci.

Dvanáste zastavenie

Pán Ježiš na kríži zomiera

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Tebe.
Lebo si sv. krížom svojím svet vykúpil.
ROZJÍMAJ: Ježiš dokončil svoju obetu. Preukázal nám tu najväćŠiu laśku, najväčŠiu horlivosť za spasenie našej duše, vytrvalosť v poslušnosti a v plnení vôle Božej. 

Malá duša, pozri na svojho Ježiša a viď v ňom najkrajší vzor pravej hrdinskej obety. Nezarmucuj sa nad ukrižovaným Ježišom, ale nasleduj ho v jeho obeti pre zácharnu duší. Zriekni sa všetkého, aj seba, nech ti zostane jedine túžba čo najkrajšie dokonćiť svoju obetu.

Ukrižovaný Ježiš, uč ma kráčať cestou vytrvalosti.

Otčenáš ... Zdravas... Sláva Otcu...
Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami!
Aj nad dušami v očistci.


Trináste zastavenie

Pána Ježiša z kríža skladajú

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Tebe.
Lebo si sv. krížom svojím svet vykúpil.
ROZJÍMAJ: Mŕtve telo P. Ježiša položili do lona jeho sv. Matky. Jej duša je preniknutá boelsťou  nad stratou Miláčika svojho srdca, ale zároveň je naplnená aj nesmiernou radosťou nad dokončenou obetou za hriechy sveta.

Malá duša, smútiš nad smrťou Ježišovou? Teš sa, že je vykúpený svet, že si poznala cenu Ježišovej obety. Na ceste svojej obety odpočiň si pod Ježišovým krížom a vytrvaj, ako Ježiš!

Bolestná Matka Božia, uč ma kráčať cestou hrdinskej statočnosti.

Otčenáš ... Zdravas... Sláva Otcu...
Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami!
Aj nad dušami v očistci.

Štvrnáste zastavenie

Pána Ježiš pochovávajú.

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Tebe.
Lebo si sv. krížom svojím svet vykúpil.
ROZJÍMAJ: Ježiš je položený do hrobu. jeho telo spokojne odpočíva po zakončenje obeti a čaká veľkú odmenu a slávu od svojho Otca.

Ty, malá duša, naučila si sa obetám. Pamätaj, že kaźdá tvoja obeta, je jeden biely kvietok v tvojej ruke, ktorý môžeš položiť na obetnú paténu a podať ho svojmu Ježišovi.

Ježišu, obeta za moje hriechy, som celkom tvojou obeou.

Otčenáš ... Zdravas... Sláva Otcu...
Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami!
Aj nad dušami v očistci.